Insiktsmodellen

För att abstrakta saker som mobbning, jämställdhet, miljö, hälsa och kulturella skillnader ska bli  konkreta och beröra krävs att barnen får insikt. Apple5_edited-1

 

 

För att förändras eller lära sig något på djupet måste barnen förstå med alla sina sinnen. När sinnen, tankar, känslor och erfarenheter samarbetar når vi insikt och vetskapen och klarsyntheten förankras inom oss. Vi förändras, utvecklas och får mod att stå för våra åsikter eller agera.

Insikt kommer ofta som en aha-upplevelse när kunskaper och tidigare erfarenheter bearbetas i det omedvetna. Symbolik kan påskynda denna process och sätta ord på något svårbegripligt och abstrakt. Det gäller såväl mobbning, vår hälsa, vår miljö, jämställdhet som kulturella skillnader etcetera.

Carina Wilke skapar böcker och arbetsmaterial som ska ge barnen insikt. Mest kända är böckerna som ger insikt om vad som ligger bakom mobbning. Den som får denna insikt genomskådar mobbarens motiv och kan lättare undvika att dras med i mobbningens rollspel.

Responsen från lärare och förskolelärare har varit mycket positiv och böcker och arbetsmaterial har fått tryckas om flera gånger.

Betty-serien finns nu i nästan alla svenska mellanstadieskolor. Materialet till förskolorna är av senare datum, men finns nu på de flesta av landets förskolor (och även i svenskspråkiga skolor i Finland).

Utbildningsmaterialet om mobbning går ut på att lära sig känna igen olika mobbningsmetoder och på ett tidigt stadium också lära sig vad man kan göra för att stoppa eller motverka dem. Störst vikt läggs dock på att skapa insikt om vad som driver fram en mobbningssituation. Om man på djupet förstår vad som ligger bakom ett mobbningsbeteende kommer ingen att vilja delta.

Böcker och arbetsmaterial inom andra ämnen som Carina tar upp bygger och på att skapa en insikt hos barnen.

Insiktmodellen

* En spännande berättelse som engagerar och berör.

* Berättelserna riktar sig direkt till barnen och utspelar sig i barnens vardagliga miljöer där de lätt kan känna igen sig.

* Genom att ibland använda symbolik blir ibland det abstrakta mer konkret för barnen. Samtidigt hjälper man barnen att sätta ord på något svårförståeligt.

* Abetsmaterial som affischer och spel  följer med vissa av böckerna. På så vis hålls kunskaperna vid liv, och man kan arbeta vidare och barnen kan förstå och nå varandra. Detta är också en viktig insikt att man inte är ensam utan att fler har uppfattat det likadant. Gemensamt kan man åstadkommer mer.

* handledningar till de vuxna där det finns tips och råd om hur man kan arbeta vidare med samtal, dramatiseringar, diskussioner och andra praktiska övningar.

Nedan beskrivs metoden för mobbning. Liknande metodik gäller även för jämställdhet, miljö, hälsa och kulturella skillnader med flera.

Böcker Vuxenhandledning Samtal med barnen Arbetsmaterial
Spännande berättelser som fångar barnens intresse. Förbereder samtal om mobbning. Tips, råd och vägledning för lärare och förskolelärare om olika sätt att nå barnen, och få dem att komma till insikt om mobbningen orsak och verkan. Metodik från vuxenhandledningen. Mål att skapa insikt om mobbning och vad man kan göra för att förhindra eller motverka mobbning. Hjälpmedel för att hålla arbetet mot mobbning levande, via spel, affischer, dramatiseringar  och andra sätt för att få barnen att aktivt engagera sig.